Privacy

Lokaal opwekken van energie

Privacyverklaring Hezelaer

Hezelaer respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Holding Hezelaer B.V., inclusief Hezelaer Energy Consument & Kleinzakelijk B.V., Hezelaer Grootzakelijk B.V., Hezelaer Energy Trading B.V. en Hezelaer Green Generation B.V., handelend onder de naam Hezelaer. 

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

  1. Website (hierna ook ‘’de website’’): https://www.hezelaer.nl/
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘’de beheerder’’): Holding Hezelaer B.V., Achtseweg Zuid 221, 5651 GW Eindhoven, KvK-nummer: 17167921.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicatie doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

 

Artikel 3 – De content van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

 

Artikel 4 – Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

– De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website; 

– Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette; 

– De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren. 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites die u bezoekt en gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

– Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

– Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zichzelf onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Hezelaer en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@hezelaer.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit en aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet – of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de ontvangen e-mail. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Het is wenselijk wanneer het bovenstaande gemeld wordt via privacy@hezelaer.nl 

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 – Cookies 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  2. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies; zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inlog informatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies; om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

  1. Overige cookies worden niet gebruikt.
  2. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  3. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunt u de volgende website raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 13 – Gedragscode slimme meters 

In aanvulling op de AVG houdt Hezelaer zich aan de Gedragscode leveranciers slimme meters overige diensten (‘ODA’) voor de omgang met slimme meters met betrekking tot privacy. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme meter. 

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht 

Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken van de vestigingsplaats van de beheerder zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 15 – Contact 

Voor vragen kunt u zich richten tot de functionaris gegevensbescherming, via privacy@hezelaer.nl of 0341-439001. 

 

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Controleer daarom regelmatig de verklaring op wijzigingen. Wijzigingen in deze privacyverklaring zijn van kracht zodra ze op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid. 

 

Laatste update: 23/02/2024